« اگر حس سردرگمی و گم شدن دارید « حس می کنید به یک موضوع آنقدر اشتغال ذهنی دارید که سایر جنبه های زندگی
« نمی توانید به شکل روشن و شفاف مشخص کنید چه می خواهید
« استرس واقعی دارید که پذیرش آن برایتان واقعا سخت است
« کیفیت خوابتان تغییر کرده
« تصمیم گیری برایتان سخت شده و ذهن تان مدام درگیر است
« خیلی از روابط مهم تان به دلیل بهم ریختی درونی شما تحت تاثیر قرار گرفته
« احساس درماندگی دارید و با کوچکترین موضوع پرخاش می کنید یا اشک می ریزید
« احساس گناه و خودسرزنشگری دارید و حس می کنید گیر افتادید
« حس می کنید نفس تان براحتی بالا نمیاد و احساس سنگینی قفسه سینه دارید
« میل جنسی تان به شدت کاهش یا به شدت افزایش یافته
« از درون آرام و قرار ندارید می ترسید مبادا اتفاقی که از آن خیلی می ترسید بیفتد
« در گذشته احساس قدرت و توانایی بیشتری داشتید ولی الان خودتان را آسیب پذیر می بینید

« زمانی که میخواهید راجع به اهداف و مسیری که پیش رو دارید به شفافیت و وضوح برسید و هر آنچه که مانع متمرکز ماندنتان است را از میان بردارید
« زمانی که نیاز دارید از زندگی تان رضایت بیشتری داشته باشید. چون یک Coach حرفهایبهشماکمکمیکندتاارزشهایکلیدیخودراکشفکنیدوباهدف گذاری و اقدام در جهت آن به زندگی شادتری که هماهنگ با مدل شخصیتی شماست دست یابید
« زمانی که نیاز دارید به نقاط کورتان آگاه شوید چون شما آنرا نمی بینید ولی یک Coach حرفه ای به خوبی آنرا می بیند
« زمانی که به همراهی یک نفر نیاز دارید تا انگیزهتان را با وجود سختی ها حفظ کنید و بتوانید سریع تر به خواسته هایتان برسید
« زمانی که نمی دانید کدام نقطه ضعف تان را باید تغییر دهید و کدامیک را باید بپذیرید و از تلاش بیهوده برای تغییر دادن آن دست بردارید