سفر قهرمانی زن

هر زنی قهرمان زندگی خویش است. بس از سالها کند و کاو درون خودم و کار مشاوره و مربیگری و شنیدن سرگذشت بسیاری از زنان به این درک رسیده ام که هر زنی در جایی از زندگی اشخسته می شود. علی رغم همه تلاش ها بخشی از روانش دچار جنگ و تعارض درونی است.
Read More

مقاله اول

خاطره ذبیحی بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی دوره های بسیار زیادی را نزد اساتید به نام داخل و خارج از ایران گذراند. بخشی از کار او بازتاب آگاهی و بصیرتی است که در سفر رشد...
Read More