IF YOU NEED A DOCTOR ? MAKE AN APPOINMENT NOW!

Build an amazing and professional website with Apicona. We hope that you enjoy it.

فروشگاه و محصولات

خاطره ذبیحی بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی دوره های بسیار زیادی را نزد اساتید به نام داخل و خارج از ایران گذراند.
بخشی از کار او بازتاب آگاهی و بصیرتی است که در سفر رشد و شفای درونی خود تجربه کرد و بخشی دیگر آن تجربه همراهی و کمک به صدها مراجعی است که به کمک او از روزهای سخت زندگیشان عبور کردند.

کارگاه آموزشی

خاطره ذبیحی بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی دوره های بسیار زیادی را نزد اساتید به نام داخل و خارج از ایران گذراند.
بخشی از کار او بازتاب آگاهی و بصیرتی است که در سفر رشد و شفای درونی خود تجربه کرد و بخشی دیگر آن تجربه همراهی و کمک به صدها مراجعی است که به کمک او از روزهای سخت زندگیشان عبور کردند.

سمینار و همایش

خاطره ذبیحی بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی دوره های بسیار زیادی را نزد اساتید به نام داخل و خارج از ایران گذراند.
بخشی از کار او بازتاب آگاهی و بصیرتی است که در سفر رشد و شفای درونی خود تجربه کرد و بخشی دیگر آن تجربه همراهی و کمک به صدها مراجعی است که به کمک او از روزهای سخت زندگیشان عبور کردند.

اهداف

مرکز مشاوره رهنمود در آذرماه ١٣٨٤)نوامبر ٢٠٠٥( فعالیتش را در ایران آغاز کرده و در نوامبر ٢٠١٦ با نام آکادمی رهنمود در تورنتو فعالیتش را مجددا از سر گرفت.
بسیاری از مراجعین ما بر این باور هستند که خدمات این مرکز نقطه عطف و منشا تغییراتی بزرگ و ارزشمند در زندگی آنها بوده است. بسیاری از مراجعین این مرکز امروز از بهترین روانشناسان متخصص در حوزه حرفه ای خودشان هستند.

درباره ما

خاطره ذبیحی بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی دوره های بسیار زیادی را نزد اساتید به نام داخل و خارج از ایران گذراند.
بخشی از کار او بازتاب آگاهی و بصیرتی است که در سفر رشد و شفای درونی خود تجربه کرد و بخشی دیگر آن تجربه همراهی و کمک به صدها مراجعی است که به کمک او از روزهای سخت زندگیشان عبور کردند.

آخرین سمینار و همایشها

آخرین مقالات

سفر قهرمانی زن

هر زنی قهرمان زندگی خویش است. بس از سالها کند و کاو درون خودم و کار مشاوره و مربیگری و شنیدن سرگذشت بسیاری از زنان به این درک رسیده ام که هر زنی در جایی از زندگی اشخسته می شود. علی رغم همه تلاش ها بخشی از روانش دچار جنگ و تعارض درونی است.
Read More

مقاله اول

خاطره ذبیحی بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی دوره های بسیار زیادی را نزد اساتید به نام داخل و خارج از ایران گذراند. بخشی از کار او بازتاب آگاهی و بصیرتی است که در سفر رشد...
Read More